Mi is a húzódzkodás?

Gél az ízületek mély tárcsájából. Használati jelzések

MadMax Ankle Cuff boka mandzsetta

Népszava, A nyitott edényeket meghatározott időközökben kiürítik, s így fontos felvilágosításo­kat kapnak arra vonatko­zóan, milyen mértékben károsítja az egészséget a város levegőjének por­szennyezettsége. Porszűrő vízfüggöny A Szovjetunió donyeci szénbányáiban érdekes új módszerrel kísérleteznek a bányák levegőjének tisztítására. A robbanó­töltetek felrobbantása előtt egy másodperccel egy vízzel töltött polieti­lén zsákot robbantanak fel a saénfalon.

A mérések szerint az így létrejött vízfüggöny elnyeli a rob­banóanyag égésgázait és a robbanás során létrejött port. Telepes villany-ébresztőóra Érdekes nyugatnémet újdonság a naptár-auto- matikával is felszerelt vil­lamos ébresztőóra. Egy- egy teleppel egy évig mű­ködik, mindenfajta kar­bantartás nélkül.

gél az ízületek mély tárcsájából

Jelleg­zetes zümmögő hanggal ébreszt, sőt, ugyanilyen előre beállított fontos tér- hangjellel figyelmeztet az mdnusokra is. Közönséges filmre felvételező röntgenberendezés Br.

Franco A. Laghi perui orvos olyan újfajta röntgenkészüléket szer­kesztett, amely nem kü­lönleges röntgenfilmre, hanem közönséges filmre készít felvételekéit.

Népszava, 1965. február (93. évfolyam, 27–50. szám)

Az új­fajta készülék előállítási ára rendkívül olcsó, mindössze egyötöde az ed­digi röntgenberendezése­kének. Alkalmazásával jelentősen csökkenthető a tüdős zürő-sorozatvizsgá- latok költsége. Nagy teljesítményű bserkristályok Egy Permsyl várnában kifejlesztett új módszerrel amerikai tudósak olyan új­fajta mesterséges egykris­tályokat állítanak elő lantánfluoridbol, ame­lyeknek teljesítménye az ptszöröse a laserberende­zésekben használt hagyo­mányos rubinkristályoké­nak.

Az újfajta kristá­lyok neon sötétvörös fényt bocsátanak ki, hanem em­beri szemmel láthatatlan infravörös sugarakat. Ez a betegség először a fogzo­máncot támadja meg, majd az egész fog teljes pusztulásához vezet. A fogszuvasodás voltaképpe­ni okát máig sem sikerült teljesen tisztázni, leküzdé­sére ma sincsenek megfe­lelő eszközeink. E népbetegség gyógyítá­sa az orvostudomány egyik legfontosabb felada­ta, hiszen a fogszuvasodás egyáltalán nem ártalmat­lan betegség. Az odvas fog állandó fertőző góc a szájüregben, s számos sú­lyos betegség — egyebek között tüdőtuberkulózis, ízületi gyulladás stb.

A fogszuvasodás első el­méletét mintegy nyolc év­tizeddel ezelőtt állították fel. Eszerint a felnőtt em­ber foga túlnyomórészt holt szövetekből áll, kö­vetkezésképpen nincs be­folyásuk rá a szervezet életfolyamatainak. E holt szöveteken — a fogakon — táplálkozás, rágás köz­ben ételmaradékok tapad­nak meg, s tejsavakká ala­kulva, feloldják a fog zo­máncát. Az apró repedé­seken azután baktériumok hatolnak be a fogba, s gél az ízületek mély tárcsájából a fog pusztulását okoz­zák.

Gél az ízületek mély tárcsájából az elmélet nagyon rossz szolgálatot tett az orvostudománynak, mert a fogszuvasodás megelőzé­sét pusztán a helyes fog­mosásra korlátozta.

A cellulitellenes krém-gél farmakológiai hatása: a vérkeringés javítása a bőr mélyebb rétegeiben; intenzív vízelvezetés és a felesleges folyadék eltávolítása a problémás területekről; a szubkután zsírrétegben a stagnáló folyamatok megszabadulása; megakadályozzák az új zsírlerakódások kialakulását; a vaszkuláris retikulum csillagok és a striae nyúlványok csökkentése a hatás már két héttel a szer használata után is megfigyelhető a cellulit látható megnyilvánulásának csökkentése a hatás a szerszám három-négy hete után jelentkezik ; a lábak fáradtságát, nehézségét és duzzanatát hosszú idő után megszünteti. Az ízületek krémje A Malavit melegítő hatása van, segít enyhíteni a fáradtságot és csökkenti a fájdalom súlyosságát. A fáradt lábak krémje hozzájárul a fáradtság és a lábak gyorsaságának gyors eltávolításához, táplálja, hidratálja. A Malavit mellkasi krém jótékony hatással van a dekoltázs területének bőrére, hidratálja, táplálja és erősíti.

Anatolij Sarpenak, szov­jet stomatológus kísérletei megdöntötték ezt az el­méletet. Kísérleti patkányok ér­rendszerébe festéket fecs­kendezett, s bizonyos idő elteltével megölte az álla­tokat.

Vannak azért kivételek, régiók, ahol egyelőre ez nem történt meg. Ennek egyik oka Kína, ahol most van az ottani újév-ünnep, és gyakorlatilag február ig megállt az élet.

A pontos vegyvizs­gálatokkal azután nem­csak magában a fogban, hanem a fogzománcban is sikerült kimutatnia a vér­be fecskendezett festéket. Vagyis ezen a módon iga­zolódott a feltevés, hogy a fog és a szervezet egé­sze között szoros bioké­miai kapcsolat van. To­vábbra is nyitott kérdés maradt azonban, vajon a festék nem a nyálba ke­rül-e először, s onnan jut a fogakba. A további kí­sérletek során egyes kí­sérleti patkányok nyálmi- rígyeinek kivezető nyílá­sait elzárták, de a festék így is megjelent a fogzo­máncban.

Sarpenak kísérletei te­hát bebizonyították: a fog és a fogzománc olyan élő szövet, amelynek szoros kapcsolata van az egész szervezettel. Most mér ké­zen fekvő volt a feltevés, hogy a fogak állapota vol­taképpen nem a szájüreg viszonyaitól függ, hanem az egész szervezet állapo­tától. A további kísérletek be is bizonyították, hogy a fogszuvasodás anyagcsere- zavarokra vezethető visz- sza. Az odvasodás magá­ban a gél az ízületek mély tárcsájából indul meg, majd előrehaladva eléri a fog felszínét, a fogzománc is áldozatául esik.

A sé­rült fogzománc már nem nyújt megfelelő védelmet a száj üregben élő bakté­riumok ellen, amelyek vé­gül is szétrombolják gél az ízületek mély tárcsájából fo­gat.

Botokat a kézbe: indul a szezon!

Szovjet orvostudósok behatóan tanulmányozták a fogszuvasodást kiváltó anyagcserezavarokat, s megállapították, hogy ezek a zavarok a fogzománc fe­hérjeállományának csök­kenésében nyilvánulnak meg. Kimutatták, hogy a szuvas fog fehérjetartal­ma.

gyorsan enyhíti a köszvény izületi fájdalmait a nagy lábujjak ízületei fájnak, mint kezelték

Követke­zésképpen a fehérjesze­gény táplálkozás elősegíti a káriesz kifejlődését. Ezt a megállapítást patkány­kísérletekkel is igazolták. A fehérjedús étrenden tartott patkányok között a vállízület ízületi gyulladása 1-2 fok feleannyi fogszuvas patkány volt, mint az el­lenőrző csoportban.

Húzódzkodás | Előnyei és technikája

Ki­mutatták továbbá, hogy a Bt vitaminnak is nagy szerepe van a fogszuvaso­dás megelőzésében. A Bt vitaminnal dúsított táplá­lékon nevelt kísérleti ál­latok csoport j ában jelen­tősen csökkent a fogszu­vasodás-megbetegedések száma.

Még az idegrendszeri zavaroknak, idegingerlés­nek is nagy szerepe van a fogak állapotában, amint azt szovjet kutatók kísér­letekkel gél az ízületek mély tárcsájából. Patká­nyok két csoportját telje­sen azonos összeállítású élelemmel táplálták, de az egyik csoport egyedeit rendszeresen ingerelték. S valóban, bizonyos idő el­teltével, ebben a csoport­ban jóval több volt a fog­szuvas patkány, mint a másikban.

Ugyancsak ki­mutatták, hogy az idegin­gerlés e káros hatása megfelelő étrenddel, fe­hérjedúsítással és Bj-vita- gél az ízületek mély tárcsájából teljes egé­szében semlegesíthető. Az állatkísérletek ered­ményei megfelelő módosí­tással, természetesen, az emberekre is alkalmazha­tók, bár ezen a területen még csak a kezdet kezde­tén tartunk.

Malavit: használati utasítás, analógok és vélemények

Szovjet orvo­sok megfigyelései minden­esetre már kimutatták, hogy a hat évnél fiatalabb gyermekek táplálékának Bt-vitaminnal való mes terséges dúsítása révén a fogszuvasodás-megbete­gedések száma az ötödré­szére csökkenthető. Ezek a kísérletek és más megfi­gyelések következtetései mindenesetre már re­ményt nyújtanak rá, hogy a fogszuvasodás rövidesen már nem lesz az emberi­ség egyik legelterjedtebb népbetegsége. A fék lenyomására a készü­lék önműködően kikap­csol.

Térdfájdalom Kezelése

Nemrégiben Kentuc- kyben nemzetközi közle­kedési konferenciát tar­tottak, amelyen a Ford- gyár bemutatta legújabb találmányát a sebesség­szabályozó készülékek rá­dióhullámokkal való ve­zérléséhez.

A központi ve­zérlőállomás által kibo­csátott rádióhullámok a közlekedési szabályoknak megfelelően vezérlik a se­bességszabályozó készülé­kek mutatóit s ezzel a gépkocsik sebességét is, városba érve, a várost el­hagyva, éjjel, nappal, rossz látási viszonyok, vagy esetleges útakadá­lyok szerint. Az önműkö­dő vezérlés megkezdése előtt hangjel figyelmez­teti a vezetőt, hogy ko­csijának sebessége rövi­desen megváltozik.

Rádió­hullámokon kívül mikro­hullámokkal, lasersugár- rál és az úttest alatt el­helyezett mágneses kábel­lel is kísérleteznek.

A húzódzkodás előnyei és a megdolgoztatott izmok

Hőtároló tapéta Angol kutatók újfajta hőtároló tapéta kifejlesz­tésével kísérleteznek. A különleges tapéta felven­né magába a felesleges hőt, ha a központi fűtésű lakásokban a hőmérséklet 21 C fok fölé emelkedik, s leadná a tárolt meleget, ha a hőmérséklet 21 C fok alá csökken. Mászó gallyazógép Megkönnyíti a fakiter­melők dolgát az új svéd mászó gallyazó fűrész. A fatörzsre csatolva íelkü- szik, s levágja az összes gallyat A facsúcsot elér­ve, befejezi a fűrészelést, s leeresiedik a földre.

Foly­tatva a kísérleteket, most megállapították, hogy a csi­gák rendkívül kicsiny érté­kű változásokra is reagálnak, s ha környezetükben a mes­terséges mágneses tér irá­nyát megváltoztatják, ezt azonnal észlelik, s útjukat ennek megfelelően módosít­ják.

gél az ízületek mély tárcsájából hogyan kezeljük a térdízület elmozdulását egy chihuahua-ban

A kutatók felteszik, hogy a csigák beépített, biológiai iránytűje rendkívül pontos működésének nagy, de eddig még felderítetlen szerepe van az állatok életében. Az állkapocs idősebb asszony állkapcsa, az ettől távolabb felfedezett koponyáról nem sikerült teljes bizonyossággal megálllapítani, hogy az.

Aránylag ép állapot­ban maradtak meg az arc, orr és szem körüli részei is. A leleteket jelenleg a pekingi őslénytani és paleoantropoló­giái intézetbem tanulmányoz­zák. Muzsikáló fényképezőgép Egy angol gyár muzsi­káló fényképezőgépet ho­zott forgalomba a zene­kedvelő fotoamatőrök ré­szére.

Itt a lehetőség, hogy elkerüld a karácsonyi sorban állást, és szuper ajándékokat vásárolj szeretteidnek! Futás: Könyv a futásról kezdőknek és futóknak.

A különleges szer­kezetben egy tranzisztoros rádiót és egy kisfilmes kamerát egyesítettek, Most már csak egy nagy­teljesítményű atomerőmű hiányzik belőle Korróziógátló technecium Amerikai kutatók cso­portja a technécium nevű elem különböző felhasz­nálási lehetőségeivel kí­sérletezik Kentucky-ál- lamban.